Quy chế quản lý, sử dụng Cổng thông tin điện tử

 
Cong khai
Cong khai

QUY ĐỊNH
Về việc cung cấp, biên tập và đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử Trường THPT Hiệp Hòa số 1
(Ban hành kèm theo Quyết định số 126/QĐ-HH1 ngày 6 tháng 10 năm 2022
của Hiệu trưởng Trường THPT Hiệp Hòa số 1)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1.   Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định về tiếp nhận, cung cấp thông tin, biên tập và cho phép đăng tải các thông tin trên trang thông tin điện tử Trường THPT Hiệp Hòa số 1 (sau đây được viết tắt là trang TTĐT); trách nhiệm của các thành viên Ban biên tập trang TTĐT.
Điều 2.   Đối tượng điều chỉnh
Các thành viên trong Ban biên tập trang TTĐT Trường THPT Hiệp Hòa số 1(sau đây được viết tắt là Ban biên tập); các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể và cá nhân có thông tin gửi về Ban biên tập và được đăng trên trang TTĐT chịu sự điều chỉnh của quy định này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
Điều 3.   Địa chỉ, tên gọi Trang thông tin điện tử của Trường THPT Hiệp Hòa số 1
1. www.thpthiephoa1.edu.vn
2. Trang thông tin điện tử Trường THPT Hiệp Hòa số 1.
Điều 4.   Nguyên tắc cung cấp thông tin
1. Thông tin đăng trên trang TTĐT của Trường phải đúng với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; phục vụ kịp thời trong công tác quản lý, tuyên truyền của Nhà trường và nhu cầu khai thác thông tin của các tổ chức, cá nhân.
2. Thông tin đăng trên trang TTĐT của Trường phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, báo chí, sở hữu trí tuệ và quản lý thông tin trên Internet.
3. Việc đăng tải, trích dẫn, sử dụng lại thông tin phải ghi rõ thông tin về tác giả, nguồn của thông tin.
Điều 5.   Các loại thông tin được phép đăng tải trên Website sở và Bản tin công thương
1. Thông tin giới thiệu về lịch sử, truyền thống và quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường.
2. Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ và kế hoạch phát triển nhà trường.
3. Chế độ, chính sách liên quan đến giáo viên, học sinh của Trường.
4. Các thủ tục hành chính liên đến nhiệm vụ của Trường.
5. Các biểu mẫu công khai theo quy định.
6. Các bộ quy tắc, quy chế quy định trong Nhà trường.
7. Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Trường.
8. Các hoạt động của giáo viên và học sinh Nhà trường theo kế hoạch.
9. Các bài viết của các thế hệ giáo viên và học sinh về những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường.
Điều 6.   Những thông tin không được đăng tải trên trang TTĐT của Trường
1. Thông tin thuộc danh mục tài liệu mật chưa được phép công bố.
2. Thông tin liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh chưa được cơ quan chủ quản xét duyệt.
3. Thông tin có nội dung tuyên truyền, kích động, bôi xấu chế độ, xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; các thông tin làm ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư trong tỉnh và trong nước.
4. Các thông tin có nội dung không lành mạnh, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, kích động bạo lực.
5. Thông tin gây chia rẽ, mất đoàn kết dân tộc.
6. Các thông tin không đúng sự thật hoặc không có nguồn trích dẫn cụ thể từ cơ quan Nhà nước.
7. Các điều không được thông tin trên báo chí theo quy định của Luật Báo chí hiện hành và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan.
Chương II
CUNG CẤP, GỬI, NHẬN, XÉT DUYỆT VÀ ĐĂNG TẢI THÔNG TIN

Điều 7.   Cung cấp, gửi, nhận tin để đăng trên trang TTĐT của Trường
Cá nhân, tổ chức đoàn thể có tin, bài viết cần đăng tải gửi “Phiếu đề nghị đăng tin” được duyệt theo Mẫu số 1 (kèm theo file mềm, các nội dung liên quan) gửi Thư ký Ban biên tập hoặc Văn phòng Nhà trường.
Đối với file mềm gửi về thư điện tử của Thư ký Ban biên tập, địa chỉ nthihiep.c3hh1@bacgiang.edu.vn.
Điều 8.   Định dạng và bố cục tin, bài viết đăng trên Website sở và Bản tin
1. Bố cục tin, bài viết (viết tắt tin bài):
– Tên của tin bài, đặt tên ngắn gọn, xúc tích;
– Phần trích yếu nội dung;
– Phần nội dung (phần mở đầu, phần nội dung, phần kết luận)
– Chú thích, tài liệu tham khảo (nếu có);
– Cuối tin bài là các dữ liệu của tác giả: họ và tên, đơn vị tác giả hay trích dẫn tin nguồn với tin sưu tầm.
2. Định dạng tin bài
– File Word khổ giấy A4
– Lề trái 3,0 cm; lề phải 2,0 cm; lề trên 2,0 cm; lề dưới 2,0 cm
– Font chữ: Time New Roman; cỡ chữ 13; sử dụng bảng mã Unicode để gõ tiếng Việt có dấu.
3. Nếu có đính kèm tệp ảnh (nếu có) thì thêm phần nội dung cho ảnh minh họa ảnh.
Điều 9.   Quy trình xét duyệt và đăng tải thông tin
Bước 1: Các cá nhân, tổ chức đoàn thể có tin bài cần đăng gửi bài viết theo quy định về định dạng tin, bài viết dưới dạng văn bản và phiếu đề đăng tin bài (mẫu số 1) đến thành viên Ban biên tập phụ trách lĩnh vực để thẩm định, sau khi thẩm định thành viên Ban biên tập trình Trưởng ban hoặc Phó Trưởng Ban biên tập phê duyệt nội dung, cho đăng tải thông tin.
Bước 2: Các cá nhân, đơn vị có tin bài chuyển “Phiếu đề nghị duyệt tin” đã được Trưởng ban hoặc Phó Trưởng Ban Biên tập phê duyệt đăng tải và các file mềm liên quan kèm theo (nếu có) cho Thư ký.
Bước 3: Thư ký cùng nhân viên CNTT đăng tải thông tin lên Trang TTĐT của Trường trong ngày và ghi chép vào Sổ đăng tin bài, lưu “Phiếu đề nghị duyệt tin” (bao gồm bản giấy và file mềm), các file mềm khác kèm theo (nếu có).
 
Chương III
PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CUNG CẤP NỘI DUNG THÔNG TIN VÀ
TRÁCH NHIỆM CỦA BAN BIÊN TẬP THÔNG TIN

Điều 10. Phân công trách nhiệm phụ trách cung cấp nội dung thông tin
1. Đoàn thanh niên có trách nhiệm viết các tin bài liên quan đến các hoạt động của Đoàn thanh niên và chung của Trường.
2. Các tổ chuyên môn có trách nhiệm viết các tin, bài liên quan đến các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ, sinh hoạt chuyên môn, giao lưu học tập liên quan đến tổ:
– Mỗi năm học đăng ít nhất 2 tin bài về sinh hoạt chuyên môn của tổ.
– Mỗi tháng đăng ít nhất 1 tin bài về sinh hoạt của câu lạc bộ tổ phụ trách.
– Các tin bài về ngoại khóa, giao lưu học tập đăng chậm nhất sau 2 ngày thực hiện.
3. Công đoàn có trách nhiệm viết tin bài liên quan đến hoạt động của Công đoàn nhà trường.
Điều 11.   Trách nhiệm của các thành viên trong Ban biên tập
Các thành viên trong Ban biên Trang TTĐT của Trường có trách nhiệm:
1. Chỉ đạo, duy trì việc cung cấp các thông tin thuộc lĩnh vực do mình phụ trách.
2. Chủ trì việc xét duyệt các thông tin do bộ phận mình biên soạn trước khi chuyển đến Trưởng Ban biên tập và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin do bộ phận mình cung cấp.
3. Tham gia các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của Ban biên tập và tham gia giải quyết các vấn đề có liên quan đến công tác biên tập, đăng tải thông tin trên Trang TTĐT.
Điều 12.   Trách nhiệm của Thư ký và nhân viên CNTT
1. Trực tiếp tổ chức triển khai các hoạt động của trang TTĐT trên mạng internet theo sự chỉ đạo của Ban biên tập đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật Báo chí, Luật Xuất bản và các quy định khác của pháp luật.
2. Duy trì kỹ thuật để trang TTĐT vận hành 24h/ngày, 7 ngày/tuần.
3. Thường xuyên nghiên cứu bố trí sắp xếp khoa học các kênh tin, mục tin, tin, bài, … theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm thuận lợi cho việc khai thác, tìm hiểu, tra cứu.
6. Đảm bảo mọi thông tin phải được cung cấp kịp thời, chính xác, an toàn theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về cung cấp thông tin điện tử.
7. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về các nhiệm vụ liên quan đến Trang TTĐT với Ban biên tập và cấp trên theo quy định.
Chương IV
ĐỊNH MỨC CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ CHI TRẢ NHUẬN BÚT
Điều 13.   Định mức cung cấp thông tin của các đơn vị
1. Đối với Đoàn thanh niên
– Mỗi tháng đăng ít nhất 1 tin bài liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh niên Nhà trường.
– Đăng tin bài về các hoạt động chung của Trường ngay sau ngày tực hiện.
2. Đối với các tổ chuyên môn
– Mỗi năm học đăng ít nhất 2 tin bài về sinh hoạt chuyên môn của tổ.
– Mỗi tháng đăng ít nhất 1 tin bài về sinh hoạt của câu lạc bộ tổ phụ trách.
– Các tin bài về ngoại khóa, giao lưu học tập đăng chậm nhất sau 2 ngày thực hiện.
3. Đối với Công đoàn nhà trường
Mỗi năm học đăng ít nhất 2 bài về các hoạt động của Công đoàn nhà trường.
Điều 14.   Chi trả thù lao, nhuận bút cho các tin bài được đăng trên Trang TTĐT của Trường
          Thù lao của thành viên Ban biên tập Trang TTĐT của Trường và thù lao viết tin bài được chi trả theo quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm.
Chương V
KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT
Điều 15. Khen thưởng
Ban biên tập tổ chức cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất để đánh giá về tình hình, hiệu quả hoạt động của trang TTĐT. Qua đó đề nghị Hội đồng thi đua – khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng đối với các thành viên Ban biên tập, các cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của trang TTĐT.
Điều 16. Kỷ luật
Văn phòng sở căn cứ Chương III của Quy chế này, Hàng năm tổng hợp đề nghị xử lý kỷ luật theo thẩm quyền quy định hiện hành đối với những thành viên trong Ban biên tập và Phòng ban chịu trách nhiệm cung cấp thông tin tại Điều 10, hoặc không thực hiện đúng quy định về an toàn, bảo mật đã cam kết, … gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của trang TTĐT.
Chương VI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 17.   Tổ chức thực hiện
1. Văn phòng Nhà trường có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp việc đưa tin hằng tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm của các bộ phận và báo cáo Trưởng Ban biên tập để theo dõi đưa vào kết quả xét thi đua khen thưởng cuối năm của đơn vị.
2. Tổ trưởng tổ Văn phòng, Tổ trưởng các tổ chuyên môn, người đứng đầu các đoàn thể và các thành viên trong Ban biên tập thông tin chịu trách nhiệm chấp hành Quy định này. 
          Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh vướng mắc, đề nghị các bộ phận phản ánh về Phó trưởng ban biên tập để tổng hợp ý kiến, báo cáo Hiệu trưởng xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của Trường./.

 

  HIỆU TRƯỞNG

Dương Mạnh Trí