Triển khai thực hiện Nghị định số 17/2023/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ

Triển khai thực hiện Nghị định số 17/2023/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ17_2023_ND-CP_26042023-signed

Sở GDĐT- Triển khai Nghị định 17 về Sở hữu trí tuệ(duongnq_sgddt)(03.07.2023_07h43p01)_signed_signed_signed_signed