Quy định về việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh cấp THPT từ năm học 2022-2023

Căn cứ Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh
(HS) tại các trường trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT); Thông
tư số 50/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT sửa đổi, bổ
sung một số điều của Quy định chuyển trường và tiếp nhận HS tại các trường THCS
và THPT ban hành kèm theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BDGĐT ngày 25/12/2002;
Công văn số 68/BGDĐT-GDTrH ngày 06/01/2023 hướng dẫn chuyển đổi môn học
lựa chọn, cụm chuyên đề học tập cấp THPT; để thực hiện nghiêm túc Quy định của
Bộ GDĐT đồng thời đảm bảo sĩ số học sinh (HS) mỗi lớp theo Luật Giáo dục, giảm
áp lực học sinh xin chuyển đến trường THPT Ngô Sĩ Liên, Sở GDĐT Bắc Giang
hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:
Hướng dẫn chuyển trường1(khoabd_sgddt)(24.04.2023_15h59p41)_signed_signed_signed_signed