Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 – 2024

Căn cứ vào Quyết định số 1183/QĐ-SGD&ĐT ngày 31/12/2022 của
Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo
dục và đào tạo năm học 2023-2024;
Căn cứ Công văn số 427/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 03/4/2023 của Sở
GD&ĐT Bắc Giang về việc hướng dẫn tổ chức các kỳ xét tốt nghiệp, tuyển sinh năm 2023;
Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ
thông ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày
03/5/2019 của Bộ GD&ĐT (gọi tắt là Quy chế tuyển sinh số 03);
Trường THPT Hiệp Hòa số 1 xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10
THPT năm học 2023-2024 như sau:

KH tuyen sinh 2023-2024, Hiep Hoa 1_signed_signed_signed_signed_signed