Đội ngũ

Ban giám hiệu
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Dương Mạnh Trí
Điện thoại:0989191339
02043872245
Email: dmtri.c3hh@bacgiang.edu.vn
Hiệu Trưởng

Thạc sĩ Toán học

Dương Mạnh Trí
2 Đào Việt Hà
Điện thoại:0963709286
Email: dvha.c3hh1@bacgiang.edu.vn
Phó Hiệu trưởng

Thạc sỹ Anh văn

Đào Việt Hà
3 Nguyễn Cao Cường
Điện thoại:0986777369
Email: nccuong.c3hh1@bacgiang.edu.vn
Phó Hiệu trưởng

Thạc sỹ Toán học

Nguyễn Cao Cường