Trường THPT Hiệp Hòa số 1 - Bắc Giang

https://thpthiephoa1.edu.vn


Quyết định thành lập Ban Biên tập Websit

Quyết định thành lập Ban Biên tập Websit
SỞ GD ĐT BẮC GIANG
TRƯỜNG THPT HIỆP HÒA SỐ 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 169/QĐ-HH1 Hiệp Hòa, ngày 16 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Biên tập trang thông tin điện tử (Website)HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HIỆP HÒA SỐ 1

 Căn cứ Quyết định số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ công văn số 06/HD-SGDĐT ngày 19/10/2020 của Sở GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2020-2021;             
          Xét nhu cầu và năng lực công tác của cán bộ, nhân viên,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử trường THPT Hiệp Hòa số 1 (gọi tắt là Ban Biên tập) gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Ban Biên tập có nhiệm vụ biên tập, duy trì và quản lý Trang thông tin điện tử của Trường hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong Ban biên tập do Trưởng Ban phân công.
Kinh phí hoạt động của Ban Biên tập được trích từ nguồn Ngân sách Nhà nước theo kế hoạch hàng năm được qui định trong Qui chế chi tiêu nội bộ của nhà trường, các nguồn hợp pháp khác thu được trong quá trình hoạt động và nguồn tài trợ trực tiếp.
Điều 3. Các ông, bà có tên tại Điều 1, các bộ phận và cá nhân trong trường có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG

Dương Mạnh Trí


DANH SÁCH
Thành viên Ban biên tập Website của trường THPT Hiệp Hòa số 1
năm học 2020 - 2021
(Kèm theo QĐ số 169/QĐ-THPT ngày 16/10/2020 của Hiệu trưởng
Trường THPT Hiệp Hòa số 1)
 
STT Họ và tên Chức vụ công tác Nhiệm vụ Ghi chú
1 Dương Mạnh Trí Hiệu trưởng Trưởng ban  
2 Đào Việt Hà Phó Hiệu trưởng Phó trưởng ban  
3 Nguyễn Thị Hiệp Giáo viên Thư ký  
4 Nguyễn Cao Cường Phó Hiệu trưởng Thành viên  
5 Lê Hoài Hương Tổ trưởng tổ Văn Thành viên  
6 Nguyễn Văn Lựu Tổ trưởng tổ Toán Thành viên  
7 Nguyễn Thị Huê Tổ trưởng tổ Văn phòng Thành viên  
8 Hà Mạnh Đạc Tổ trưởng tổ Vật lý - CN Thành viên  
9 Đào Thị Minh Hường Tổ trưởng tổ Hóa - Sinh Thành viên  
10 Ngô Thị Bích Huệ Tổ trưởng tổ Tổng hợp Thành viên  
11 Nguyễn Tuấn Hiệp Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ - TH Thành viên  
12 Nguyễn Thế Quyết Tổ trưởng tổ Thể chất Thành viên  
13 Ngô Đình Quang Chủ tịch Công đoàn Thành viên  
14 Vũ Mạnh Hưng Bí thư Đoàn thanh niên Thành viên  
15 Chu Quang Long Nhân viên Thành viên  
                                   
 (Danh sách này có 15 người)
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây